Urząd Gminy Pruszcz Gdański - wersja archiwalna
 

 
Strona główna
 

Urząd Gminy Pruszcz Gdański - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Urząd Gminy Pruszcz Gdański 
 
Prawo miejscowe i przepisy porządkowe


Prawo miejscowe i przepisy porządkowe


Informację udostępniono: 23.11.2011 22:01
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2011 07:47W obowiązującym stanie prawnym przepisy dotyczące stanowienia aktów prawa miejscowego zawarte są w różnych ustawach.
Art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze działania tych organów.
Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie - tak stanowi art. 88 ust. 1 Konstytucji RP.

Uprawnienia do stanowienia przez gminę aktów prawa miejscowego zawarte są również w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
Art. 40 wymienionej ustawy stanowi, że na podstawie upoważnień ustawowych a także w ich granicach gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Akty prawa miejscowego mogą być wydawane przez gminę w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Organem uprawnionym do stanowienia aktów prawa miejscowego na obszarze gminy jest RADA GMINY. Akty prawa miejscowego ustanawia RADA GMINY w formie uchwały.

Zakwalifikowanie danej uchwały do aktów prawa miejscowego jest możliwe wówczas, gdy podjęty akt będzie obowiązywał powszechnie na terenie jednostki samorządu terytorialnego, czyli będzie dotyczył podmiotów i mieszkańców tej jednostki, będzie do nich kierowany, będzie regulował w sposób bezpośredni ich prawa i obowiązki oraz kształtował ich sytuację prawną.
Nie każda uchwała podjęta przez RADĘ GMINY jest aktem prawa miejscowego.

Do aktów prawa miejscowego zalicza się również przepisy porządkowe wydawane przez RADĘ GMINY. Mogą one być wydawane w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać WÓJT w formie zarządzenia i pod warunkiem, że zostanie zatwierdzone na najbliższej sesji RADY GMINY. Tracą one moc w razie nieprzedstawienia ich radzie lub odmowy zatwierdzenia. RADA GMINY określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń przez ich rozplakatowanie w miejscach publicznych, lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w na danym terenie.

Gmina gromadzi i udostępnia zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organa gminy.

Akty prawa miejscowego stanowione przez organy gminy ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
Wojewódzki Dziennik Urzędowy wydaje Wojewoda.

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.)Wprowadził(a):
Sebastian Jasiak

Zatwierdził(a):
Sebastian Jasiak

Liczba odsłon: 11166