Urząd Gminy Pruszcz Gdański - wersja archiwalna
 

 
Strona główna
 

Urząd Gminy Pruszcz Gdański - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Urząd Gminy Pruszcz Gdański 
 
Wójt 
 
Zarządzenia


Zarządzenia Wójta


Informację udostępniono: 12.12.2006 10:46
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2007 23:05


 Wprowadził(a):
Sebastian Jasiak

Zatwierdził(a):
Sebastian Jasiak 
w sprawie Planu działalności Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2015

 
w sprawie ustalenia Planu Kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w roku 2015

 
w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Pruszcz Gdański w 2015r.

 
w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne podległe Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2015

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014

 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanie do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia - autyzmu.

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

 
W sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Pruszcz Gdański w roku 2015

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2014 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz określenia szczegółów zasad jego funkcjonowania

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2014 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie powołania stałej komisji ds. druków ścisłego zarachowania

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański

 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie projektu uchwały budżetowej

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2014 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Pruszcz Gdański do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

 
w sprawie powołania dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki”

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2014 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2014 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2015 Gminy Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za świąteczny dzień 1 listopada 2014r.

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2014 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie przyznanych stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów oraz wysokości tych stypendiów w roku szkolnym 2013/2014

 
w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Pruszcz Gdański w 2014r.

 
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 33/2011 z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie wzoru wniosku o przeznaczenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w sprawie powołania komisji do spraw analiz i weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 7/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie wykazu symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy w referacie, samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz zasad ich stosowania

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2014 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2014

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2014 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Wojtyły w Rotmance

 
w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014r.

 
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, określenia jego składu oraz siedziby

 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański oraz informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014

 
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 90/2010 z dnia 31 grudnia 2010r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: 00381-6930-UM1130524/14 pn. „Wyposażenie stanicy wodnej w Wiślince w sprzęt żeglarski”

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian budżecie gminy na rok 2014

 
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański instrukcji postępowania z dokumentacją w sprawach prowadzonych przez radców prawnych Urzędu Gminy Pruszcz Gdański przed sadami powszechnymi, przed sądami administracyjnymi oraz dotyczących Obsługi prawnej w zakresie windykacji lub egzekucji należności

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie ustalenia tabeli minimalnych stawek czynszowych obowiązujących w lokalach użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie przyjęcia instrukcji stałego dyżuru w gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy

 
w sprawie zmiany Regulaminu udostępniania świetlic gminnych oraz Regulaminu korzystania ze świetlic

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2013 samorządowych Instytucji kultury

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie powołania dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej tj. zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Akacjowej w miejscowości Borkowo

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej tj. świetlica wiejska wraz z utwardzeniami w miejscowości Bogatka

 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 18b/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 18b/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 
w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Straszynie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r

 
w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Straszynie - powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie uzupełnienia składu Obwodowych Komisjach Wyborczych nr 4 w Straszynie, nr 3 w Straszynie, nr 12 w Rusocinie – powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych nr 4 w Straszynie, nr 3 w Straszynie, nr 12 w Rusocinie – powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 90/2010 z dnia 31 grudnia 2010r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: 00825-6173-SW1102744/13/14 pn. "Rewitalizacja podworskiego parku w miejscowości Arciszewo w Gminie Pruszcz Gdański"

 
w sprawie wdrozenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pruszcz Gdański dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

 
w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Pruszcz Gdański w 2014r

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za świąteczny dzień 3 maja 2014r.

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 38/2009 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Pruszcz Gdański zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdanski na rok 2014

 
w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2014

 
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2013

 
w sprawie powołania Zespołu ds. połączenia samorządowych instytucji kultury - Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie oraz określenie przedmiotu jego działania

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do oceny konkursu "Kwiecista Gmina Pruszcz Gdański 2014"

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdanski na rok 2014

 
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 74/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 listopada 2011r.w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz określenia szczegółowych zasad jego funkcjonowania

 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdanski na rok 2014

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdanski na rok 2014

 
w sprawie konsultacji dotyczących projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie konsultacji dotyczących projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie przyjęcia dokumentu: projekt zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI - CZĘŚĆ NIZINNA A, FRAGMENT OBRĘBU GEODEZYJNEGO MOKRY DWÓR

 
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej

 
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie Regulaminu tymczasowego punktu przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w miejscowości Będzieszyn

 
w sprawie planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2014 Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 7/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański dnia 23 stycznia 2012r. e sprawie wykazu symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy w referacie, samodzielnychstanowisk pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz zasad ich stosowania

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia - autyzmu

 
w sprawie ustalenia Planu kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2014 roku

 
w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Pruszcz Gdański w 2014r.

 
w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Pruszcz Gdański w roku 2014

 
w sprawie wprowadzenia zmiany oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącego załącznik do zarządzenia 18b/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013

 
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie Planu działalności Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2014

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013

 
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji rocznej majątku Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 55/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2014

 
w sprawie powołania Komisji do przyjęcia nieruchomości gruntowych położonych w Juszkowie

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 90/2010 z dnia 31 grudnia 2010r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: 00145-6930-UM1130385/13 pn. „Budowa integracyjnego parku rekreacji prozdrowotnej w miejscowościach Lędowo i Roszkowo”

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 90/2010 z dnia 31 grudnia 2010r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: 00286-6930-UM1130388/13 pn. „Budowa integracyjnego parku rekreacji prozdrowotnej w miejscowości Straszyn”

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnego Konkursu Kwiecista Gmina Pruszcz Gdański 2014

 
w sprawie Regulaminu udostępniania świetlic gminnych oraz Regulaminu korzystania ze świetlicy

 
w sprawie wdrożenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzedzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmian w budżecie na rok 2013

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji Projektu Współpracy na rok 2014 Gminy Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji Projektu Współpracy na rok 2014 Gminy Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji Projektu Współpracy na rok 2014 Gminy Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
W sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 7/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie wykazu symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy w referacie, samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz zasady ich stosowania

 
w sprawie zmian w zarządzeniu nr 74/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz określenia szczegółowych zasad jego funkcjonowania

 
w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Pruszcz Gdański w 2013r.

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013r.

 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej

 
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 7/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 stycznia 2012r.w sprawie wykazu symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy w referacie, samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz zasady ich stosowania

 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 18b/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.

 
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

 
w sprawie przyznancyh stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów oraz wysokości tych stypendiów w roku szkolnym 2012/2013.

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Pruszcz Gdański w 2013 r.

 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wislinie.

 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wiślince.

 
w sprawie powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków o stypendium Wójta Gimny Pruszcz Gdański w roku szkolnym 2013/2014.

 
w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy

 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmian w budżecie na rok 2013

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 7/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie wykazu symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy w referacie, samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz zasady ich stosowania

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 
w sprawie ustalenia tabeli minimalnych stawek czynszowych obowiązujących w lokalach uzytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2012 samorządowych intytucji kultury

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański.

 
w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorzadu terytorialnego na terenie Gminy Pruszcz Gdański w 2013r.

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użytecznosci publicznej

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz kontroli w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2013 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych w Gminie Pruszcz Gdański.

 
w sprawie powołania Gminnej Komisji konkursowej do oceny konkursu ,,Piękna Wieś" w 2013 roku.

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Konkursu Piękna Wieś

 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 18b/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmianu planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji uzytków rolnych na inwestycję o charakterze uzyteczności publicznej

 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych na inwestycję o charakterze użytecznosci publicznej

 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji uzytków rolnych na inwestycję o charakterze użteczności publicznej

 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji uzytków rolnych na inwestycję o charakterze użteczności publicznej

 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji uzytków rolnych na inwestycję o charakterze użteczności publicznej

 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji uzytków rolnych na inwestycję o charakterze użteczności publicznej

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Wiślinie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wiślince.

 
w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Pruszcz Gdański w 2013 r.

 
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2012

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 18b/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 18b/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie konsultacji dotyczących projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 
w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy, używanego przez pracownika Urzędu Gminy Pruszcz Gdański oraz kierownika jednostki organizacyjnych Gminy Pruszcz Gdański w celu odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej

 
w sprawie powołania Komisji do weryfikacji i zniszczenia oświadczeń o stanie majątkowym, którym upłynął ustawowy okres przechowywania

 
w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdanski na rok 2013

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 
w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdanski z siedzibą w Cieplewie

 
w sprawie powołania dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdanski z siedzibą w Cieplewie

 
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 74/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz określenia szczegółowych zasad jego funkcjonowania

 
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2013 Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie ustalenia Planu działalności na rok 2013 w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Pruszcz Gdański w roku 2013.

 
w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Pruszcz Gdański w 2013 r

 
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 7/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie wykazu symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy w referacie, samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz zasady ich stosowan

 
w sprawie zmiany zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 90/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: 00210-6930-UM1130262/12 pn. "Remont świetlic wiejskich w Wiślinie i Bogatce"

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 90/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: 00210-6930-UM1130262/12 pn. "Remont świetlic wiejskich w Wiślinie i Bogatce"

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański nr 90/210 z dnia 31 grudnia 2010 r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: 00207-6930-UM1130261/12 pn. "Budowa miejsca rekreacji przy zbiorniku wodnym w Borkowie"

 
w sprawie ustalenia Planu kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2013 roku.

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy.

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji druków scisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji rocznej majątku Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu

 
w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie korekty Planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy, w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2012 roku

 
w sprawie korekty Planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy, w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2012 roku

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzęu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu

 
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 33/2011 z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w sprawie powołania komisji do spraw analizy i weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 
w sprawie sposobu dokonywania odpisów przedawnionych nadpłat i zobowiązań podatkowych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 88/2006 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 53*(1) Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 wrzesnia 2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

 
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 7/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 stycznia 2012r w sprawie wykazu symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy w referacie, samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz zasad ich stosowania

 
w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Pruszcz Gdański na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2013

 
W sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 41/2004 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie powołania Komisji przeglądu technicznego dróg wewnętrznych w miejscowości Rotmanka

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie powołania Komisji do weryfikacji i zniszczenia oświadczeń o stanie majątkowym, którym upłynął ustawowy okres przechowywania

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Program Współpracy na rok 2013 Gminy Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
w sprawie wdrożenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycje o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. budynek usługowy - przedszkole

 
w sprawie powołania Komisji do spraw przejęcia mienia

 
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 7/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie wykazu symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy w referacie, samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz zasad ich stosowania

 
w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański koordynatora czynności kancelaryjnych

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

 
w sprawie przyjecia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012r.

 
w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański do udzielenia zwolnień z opłat za korzystanie przez uczniów ze stołówek szkolnych

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie powołania Komisji przeglądu dróg na osiedlu Rotmanka

 
w sprawie ustalenia maksymalnej stawki czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu z tytułu najmu lokali socjalnych stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

 
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie przyznania stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów oraz wysokości tych stypendiów w roku szkolnym 2011/2012

 
w sprawie powołania Komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania mienia

 
w sprawie powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków o stypendium Wójta Gminy Pruszcz Gdański w roku szkolnym 2011/2012

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. prof. E. Kwiatkowskiego w Przejazdowie

 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Straszynie

 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Łęgowie

 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkowie

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 90/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: UDA-RPPM.08.01.02-00-026/12-00 pn. "Budowa stanicy wodnej w Wiślince"

 
w sprawie zmiany zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnetrznego w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie przyjęcia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego przeprowadzanego w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie ustalenia tabeli minimalnych stawek czynszowych obowiązujących w lokalach użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański.

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

 
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

 
w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów przejazdu uczniów z miejsca zamieszkania do szkół podstawowych i gimnazjalnych, w komunikacji publicznej

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2011 samorządowych instytucji kultury

 
w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. budynek przedszkolno-mieszkaniowy

 
w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański odpowiedzialnych za obsługę urządzenia do komunikowania się przez osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. budynek usługowy - przedszkole.

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. Szkoła Podstawowa w Wiślinie wraz z utwardzeniami, drogami, parkingami oraz chodnikami i przejściami pieszymi

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej tj. centrum rekreacji w Juszkowie – budowa ścieżki wzdłuż rzeki Raduni.

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej tj. stacja wodociągowa w miejscowości Łęgowo

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej tj. świetlica wiejska wraz z utwardzeniami w miejscowości Bogatka

 
w sprawie powołania Gminnej Komisji konkursowej do oceny konkursu "Piękna Wieś" w 2012 roku.

 
w sprawie wyznaczenia Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej obejmującej Zespół Dworsko-Parkowy wraz z Folwarkiem stanowiącym własność Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną na podstawie częśći oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Pruszcz Gdański w 2012r.

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektorów szkół w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej i utworzenia Kancelarii Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie Regulaminu udostępniania świetlic wiejskich oraz Regulaminu korzystania ze świetlicy

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łęgowie, Zespołu Szkół w Straszynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie, Publicznego Gimnazjum im. Prof. E. Kwiatkowskiego w Przejazdowie

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 53* Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 września 2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawi zmian w budżecie Gminy na rok 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 90/2010 z dnia 31 grudnia 2010r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: 00116-6173-SW1100439/11/12 pn. „Rekultywacja zbiornika wodnego w Wojanowie w Gminie Pruszcz Gdański”

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

 
w sprawie powołania stałej Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2011

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców posiadających licencje na wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 90/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: UDA-RPPM.05.05.00-00-008/09-00 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz Gdański”

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 90/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: 00145-6930-UM1130202/11 pn. „Budowa wspinaczkowego placu zabaw w Wiślinie”

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 90/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: 00143-6930-UM1130197/11 pn. „Zakup mobilnej estrady dla potrzeb Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański”

 
dotyczące wprowadzenia Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych oraz procedur jego przeglądu i monitoringu

 
w sprawie konsultacji dotyczących projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

 
w sprawie wykazu symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy w referacie, samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz zasady ich stosowania

 
w sprawie ustalenia zasad używania przez pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański telefonów komórkowych do celów służbowych

 
w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dla przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011r.

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie Regulaminu udostępniania świetlic wiejskich oraz Regulaminu korzystania ze świetlicy

 
w sprawie planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2012 Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 5/2005 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Pruszcz gdański

 
w sprawie ustalenia Planu działalności na rok 2012 w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie ustalenia Planu kontroli wewnętrznej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2012 roku.

 
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012

 
w sprawie wyznaczenia Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości oraz na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wskazania pracownika Urzędu Gminy Pruszcz Gdański wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów w zakresie korzystania z usług i świadczeń oraz wysokości dopłat Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 
w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Pruszcz Gdański w roku 2012

 
w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Pruszcz Gdański w 2012 r.

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy.

 
w sprawie powołania zespołu spisowego inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie Regulaminu udostępniania świetlic wiejskich oraz Regulaminu korzystania ze świetlicy

 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu

 
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji rocznej majatku Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wzorów psim sporządzanych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2011

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie uruchomienia Stałego Dyżuru oraz Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie polityki rachunkowości do realizacji projektu „Przyszłość w edukacji” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie przeznaczenia w 2012 r. do sprzedaży samochodów gminnych

 
w sprawie określenia zasad naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2012

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pruszcz Gdanski oraz określenia szczegółowych zasad jego funkcjionowania

 
w sprawie wprowadzenia zmian w procedurze „Zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański” stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wdrożenia procedur „Zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański”

 
w sprawie wystąpienia do Marszalka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. budynek usługowy - przedszkole

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2012 Gminy Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie wprowadzenia zmiany oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 47/2007 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 9/2010 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie wykazu symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy w referacie, samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz zasady ich stosowania

 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w gminie Pruszcz Gdański na lata 2011 - 2013

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionej w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański

 
w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Wiślince powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Wiślince powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 47/2007 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie Komisji Oceniającej oferty na realizację programu zdrowotnego w gminie Pruszcz Gdanski na lata 2011 - 2013

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 oraz zmian w planie finansowym zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pruszcz Gdański dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011r.

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej tj. świetlica wiejska wraz z utwardzeniami w miejscowości Bogatka

 
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom nz zakup podręczników

 
w sprawie powołania komisji do przeglądów warunków pracy w jednostkach podległych Urzędowi Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorow szkół w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wojanowie

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 9/2010 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie wykazu symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy w referacie, samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz zasad ich stosowania

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz Gdanski nr 90/2010 z dnia 30 grudnia 2010r., dla realizacji projektu nr: WND-RPPM.0903.00-00-018/10 pn."Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance w Gminie Pruszcz Gdański"

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie korekty Planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy, w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2011 roku

 
w sprawie ustalenia maksymalnej stawki czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu z tytułu najmu lokali socjalnych stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Pruszcz Gdański i ustalenia jej regulaminu

 
w sprawie zatwierdzania sprawozdań finansowych za rok 2010 samorządowych instytucji kultury

 
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych obowiązujacych w lokalach uzytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011r. Wójta Gminy Pruszcz Gdanski w sprawie planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2011

 
w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzacym jest Gmina Pruszcz Gdański

 
w sprawie przyznania nagrody najlepszemu absolwentowi gimnazjum w Gminie Pruszcz Gdański 2011

 
w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdanski

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 
w sprawie zmiany zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 47/2007 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania Koordynatora procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  oraz w sprawie powołania komisji do spraw analizy i weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 
w sprawie wdrożenia procedury „Zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański”

 
w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2011 oraz zmian w planie finansowym z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 38/2009 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Pruszcz Gdański zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 
w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie powołania komisji do przeglądów warunków pracy

 
w sprawie zasad zwracania kosztów pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie powołania społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz zatwierdzania regulaminu jej funkcjonowania

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych na inwestycję o charakterze uzyteczności publicznej z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej tj. budynek usługowo-mieszkalny "Dom Opieki" nad osobami starszymi

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych na inwestycję o charakterze uzyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. budynek przedszkolno-mieszkaniowy.

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych na inwestycję o charakterze uzyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. budynek usługowy- przedszole

 
w sprawie powołania Gminnej Komisji konkursowej do oceny konkursu "Piękna Wieś" w 2011 roku

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Konkursu Piękna Wieś

 
w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz punktu przedszkolnego prowadzonego przez osoby fizyczne na podstawie części oswiatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Pruszcz Gdański w 2011r.

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2011

 
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdanski za rok 2010

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie uzupełniania zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 90/2010 z dnia 30 grudnia 2010r., dla realizacji projektu nr: 00045-6930-UM1130061/10 pn.”Przebudowa i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Lędowie”

 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 5/2005 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie terminu wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, oraz określenia sposobu postępowania z dokumentacją archiwalna powstałą w okresie od 1 stycznia 2011r. do 28 lutego 2011r.

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 9/2010 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie wykazu symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy w referacie, samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz zasad ich stosowania

 
w sprawie zasad zwracania kosztów pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański koordynatora czynności kancelaryjnych

 
w sprawie wskazania systemy wykonywania czynności kancelaryjnych jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej tj. stacja wodociągowa w miejscowości Łęgowo

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej tj. centrum rekreacji w Juszkowie – budowa ścieżki wzdłuż rzeki Raduni.

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. Szkoła Podstawowa w Wiślinie wraz z utwardzeniami, drogami, parkingami oraz chodnikami i przejściami pieszymi

 
w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2011

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie nr 8/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: RPPM.07.02.00-00-007/10 pn. „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna”

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

 
w sprawie ustalenia Planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy, w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2011 roku.

 
w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Pruszcz Gdański w 2011r.

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie ustalenia planu kontroli okresowej w Kancelarii Tajnej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie ustalenia planu kontroli okresowej w Kancelarii Tajnej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wyznaczenia w Urzędzie gminy Pruszcz Gdański inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za świąteczny dzień 25 grudnia 2010r.

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie nr 8/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: 00240-6922-UM1100151/10 pn. „Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w Radunicy”

 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2011 - 2018

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach, dla którch organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański

 
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2011 Gminy Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 9/2010 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie wykazu symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy w referacie, samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz zasady ich stosowania

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 47/2007 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

 
w sprawie powołania komisji archiwizacyjnej dla przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010r.

 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2010 roku

 
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. budynek usługowy-przedszkole

 
w sprawie terminu skladania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętcych zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 8/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: RPPM.09.03.00-00-00-047/09 pn. "Budowa placów zabaw i rekreacji w miejscowościach: Łęgowo, Rokitnica, Straszynw Gminie Pruszcz Gdański"

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętcych zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 8/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: RPPM.09.03.00-00-00-047/09 pn. "Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Rusocinie"

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2009 samorządowych instytucji kultury

 
w sprawie uzupełnienia skladu obwodowej komisji wyborczej Nr 7 w Wiślinie oraz Nr 11 w Rokitnicy powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 7 w Wiślinie oraz Nr 11 w Rokitnicy powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 
w sprawie ustalenia tabeli minimalnych stawek czynszowych obowiązujących w lokalach użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 38/2009 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Pruszcz Gdański zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 
w sprawie korekty Planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz kontroli w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2010 roku

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie wystąpienia do Mardzałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia oplat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej tj. budynek usługowo-mieszkalny "Dom Opieki" nad osobami starszymi

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pruszcz Gdański dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/2009 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego oraz lidera gminnego w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

 
w sprawie wystąpienia do Mardzałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia oplat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. budynek przedszkolno-mieszkaniowy.

 
w sprawie wystąpienia do Mardzałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia oplat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. budynek usługowy - przedszkole.

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010

 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański, obejmującej Zespół Pałacowo-Parkowy z Folwarkiem w Rusocinie

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów za przejazdy do ośrodków terapii uzależnień.

 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za świąteczny dzień 1 maja 2010r.

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej tj. stacja wodociągowa w miejscowości Łęgowo

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej tj. centrum rekreacji w Juszkowie – budowa ścieżki wzdłuż rzeki Raduni.

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. Szkoła Podstawowa w Wiślinie wraz z utwardzeniami, drogami, parkingami oraz chodnikami i przejściami pieszymi

 
w sprawie powołania zespołu projektowego, w celu koordynacji i realizacji projektu pt. „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 
w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2010

 
w sprawie planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2010

 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu

 
w sprawie wprowadzenia opłaty zaliczkowej na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania za 1m2 pow. użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania na rzeczoznawców osób wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzania szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu.

 
w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia konkursu ofertowego na nabycie prawa własności gruntu położonego Straszynie w zamian za lokale mieszkalne

 
w sprawie planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2010

 
w sprawie powolania gminnej Komisji Konkursowej do oceny konkursu "Piękna Wieś" w 2010 roku

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 36/2008 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Konkursu Piękna Wieś

 
w sprawie ustalenia maksymalnej stawki czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu z tytułu najmu lokali socjalnych stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzenia nowej wysokości opłaty zaliczkowej na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania za 1m2 pow. użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

 
w sprawie ustalenia zasad uzytkowania przez pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pruszcz Gdański samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

 
w sprawie ustalenia zasad używania przez pracownikow Urzędu Gminy Pruszcz Gdański telefonów służbowych

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. budynek usługowy - przedszkole.

 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu

 
w sprawie wykazu symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy w referacie, samodzielnych stanowisk w Urzedzie Gminy Pruszcz Gdański oraz zasad ich stosowania

 
w sprawie ustalenia Planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy, w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2010 roku.

 
w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Pruszcz Gdański w Komitecie do spraw Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka " Rybacka Brać Mierzei"

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 47/2007 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 47/2007 Wójta s sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Straszynie do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ”Dajmy sobie szansę – Program kompensacji umiejętności społecznych dla uczniów Zespołu szkół w Straszynie”

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/96 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 października 1996r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów

 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2010

 
w sprawie zasad funkcjonowania systemu reagowania gminy na sytuacje kryzysowe

 
w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy

 
w sprawie powołania zespołu projektowego, w celu koordynacji i realizacji projektu pt. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 
w sprawie powołania zespołu projektowego, w celu koordynacji i realizacji projektu pt. „Budowa centrum rekreacji w Juszkowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 
w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Pruszcz Gdański w 2010r.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy

 
sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie nr 8/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: RPPM.09.01.00-00-012/09 pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie”

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie nr 8/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: UDA-RPPM.08.01.02-00-047/09 pn. „Budowa centrum rekreacji w Juszkowie”

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 88/2006 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 grudnia 2006r. W sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji rocznej majątku Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XLII/89/2009

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie przyjęcia projktu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2010

 
w sprawie zakresu obowiązku ewidencjonowania umów zlecenia i umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej

 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za świateczny dzień 26 grudnia 2009 r.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań

 
w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia konkursu ofertowego na nabycie prawa własności gruntu położonego Straszynie w zamian za lokale mieszkalne

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XLI/70/2009

 
w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r.

 
w sprawie powołania Komisji ds. druków ścisłego zarachowania

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 
w sprawie powolania Komisji Inwentaryzacyjnej

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XL/51/2009

 
w sprawie wyznaczenia Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2010

 
w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarządzenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie nr 8/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. z dalszymi zmianami, dla realizacji projektu nr: 00135-6922-UM1100072/09 pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Goszyn”

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2009 roku

 
w sprawie powołania Komisji zdawczej doprzekazania wyposażenia po zlikwidowanym gminnym przedszkolu w Rusocinie

 
w sprawie powołania Komisji zdawczo-odbiorczej do przejęcia mienia oddanego w użyczenie (po zlikwidowanym gminnym przedszkolu w Rusocinie)

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji druków ścislego zarachowania w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 
w sprawie powołania Komisji zdawczo-odbiorczej do przejęcia mienia

 
w sprawie zasad zapewnienia niezbędnych środków do udzielenia pierwszej pomocy w naglych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
W sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 53*1 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 września 2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
w sprawie powołania Pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzania opłaty zaliczkowej na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 46 przy ul. Gdańskiej w Rusocinie stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżecie gminy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2009 roku

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXXVIII/45/2009

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2008 samorządowych instytucji kultury

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXXVII/33/2009

 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za świąteczny dzień 15 sierpnia 2009r.

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. budynek usługowy - przedszkole

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy rzeczowej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację działań polegających na usuwaniu z terenu Gminy Pruszcz Gdański odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

 
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych obowiązujących w lokalach użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXXVI/30/2009

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionej w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański

 
w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania kierowników i zastępców kierownik jednostek budżetowych Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie powołania zastępcy dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie

 
w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w Juszkowie, nr 5 w Wojanowie oraz Nr 7 w Wiślinie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

 
w sprawie wprowadzenia nowej wysokości opłaty za nieczystości płynne w lokalach mieszkalnych i socjalnych stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej Nr 7 w Wiślinie powołanej dla przeprowadzania głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w Juszkowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXXV/27/2009

 
w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej Nr 7 w Wiślinie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Wojanowie oraz Nr 7 w Wiślinie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

 
w sprawie wyznaczenia Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie powołania Gminnej Komisji konkursowej do oceny konkursu "Piękna Wieś" w 2009 roku

 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pruszcz Gdański dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie opracowania układu wykonwczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXXIII/24/2009

 
w sprawie wprowadzenia zmiany oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 47/2007 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Pruszcz Gdański zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 
W sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej tj. Budowa budynku usługowo-mieszkalnego „Dom opieki” nad osobami starszymi

 
W sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. Szkoła Podstawowa w Wiślinie wraz z utwardzeniami, drogami, parkingami oraz chodnikami i przejściami pieszymi

 
W sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. Budynek przedszkolno-mieszkalny

 
w sprawie wprowadzania zmiany w Zarządzeniu Nr 531 /2005 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 września 2005r. W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXXI/18/2009

 
w sprawie powołania komisji do przeglądów warunków pracy

 
w sprawie planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2009

 
w sprawie przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Pruszcz Gdański okularów korygujących wzrok na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXX/9/2009

 
w sprawie wprowadzenia nowej wysokości opłaty zaliczkowej na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania za 1m2 pow. Uzytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie wprowadzania zmiany w Zarządzeniu Nr 53*1 /2005 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 września 2005r. W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu prac Komisji Przetargowej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego publicznego na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w Straszynie, przy ul. Starogardzkiej 67

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. "Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Rotmanka"

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXIX/1/2009

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 
w sprawie wprowadzenia nowej wysokości opłaty za nieczystości stałe w lokalach mieszkalnych i socjalnych stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych wykonania dziewięciu budynków gospodarczych / blaszanych wiat/ wraz z utwardzonym dojazdem dla inwestycji p.n. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych socjalnych w Będzieszynie”

 
w sprawie powołania dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie

 
w sprawie powołania Zespołu projektowego, w celu koordynacji i realizacji projektu pt. „Udostępnienie Obszarów Chronionego Krajobrazu: „Doliny Raduni” oraz „Żuław Gdańskich” dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 
w sprawie powołania Zespołu projektowego, w celu koordynacji i realizacji projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg dojazdowych do drogi wojewódzkiej nr 222 w Straszynie (ul. Raduńska i ul. Plażowa)” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

 
w sprawie obowiązku złożenia przez pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowiku urzędniczym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański oraz jednostek organizacyjnych Gminy oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz oświadczenia o zmianie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej

 
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz zmian zarządzenia nr 1/2009 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXVII/110/2008

 
w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie

 
w sprawie zatwierdzania planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy, gminnych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2009 roku

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz kontroli w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański.

 
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych

 
w sprawie powołania Zespołu oceniającego do oceny ofert na budowę i koncepcję prowadzenia niepublicznego przedszkola w miejscowości Przejazdowo, Gmina Pruszcz Gdański, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański opisanej jako działka nr 249 o pow. 8,264m2, KW 62585

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXVII/110/2008

 
w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik Nr 47/2007 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikajacych z rodzaju schorzenia - autyzmu

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwaly rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXVIII/120/2008

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy

 
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie

 
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz gdański z siedzibą w Łęgowie

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie

 
w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwaly rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXVI/107/2008

 
w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na realizację zadan z zakresu pomocy społecznej

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 47/2007 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2009

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXIII/83/2008

 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za świąteczny dzień 1 listopada 2008 roku

 
w sprawie zamian w budżecie gminy na rok 2008 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Budowa odwodnienia i utwardzenia ul. Raduńskiej i Spokojnej w miejscowości Straszyn”.

 
w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański do udzielenia zwolnień z opłat za korzystanie przez uczniów ze stołówek szkolnych

 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi publicznego gimnazjum w Przejazdowie do realizacji projektu „Równy start – program niwelowania dysproporcji edukacyjnych dla uczniów z Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXI/64/2008

 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2008 roku

 
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie zamian w budżecie gminy na rok 2008 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekcin”

 
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2009

 
w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2008

 
w sprawie powołania Zespłlu Oceniającego do oceny ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola w miejscowości Rusocin, ul. Rataja 5, 83-031 Łęgowo w lokalu stanowiącym własność Gminy Pruszcz Gdański w roku szkolnym 2008/2009

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 
w sprawie wystapienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolnych na inwestycje o charakterze użyteczności publicznej z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej tj. budowa budynku przedszkolno-mieszkaniowego

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały rady Gminy Pruszcz Gdański nr XX/47/2008

 
w sprawie ustalenia tabeli minimalnych stawek czynszowych obowiązujących w lokalach użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionej w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania komisji Konkursowych na kandydatów na stanowisko dyrektorów szkół w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycje o charakterze użyteczności publicznej z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej tj. Budowa budynku usługowo - mieszkalnego "Dom opieki" nad osobami starszymi

 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnego Konkursu Piękna Wieś

 
w sprawie powołania Gminnej Komisji konkursowej do oceny konkursu "Piękna Wieś" w 2008 roku

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wiślince, Szkoły Podstawowej w Wiślinie

 
w sprawie powołania komendanta Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 47/2007 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z 17 lipca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 
w sprawie powołania komisji ds. przejęcia majątku po likwidowanym Gminnym Przedszkolu w Rusocinie

 
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 59/2007 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 7 września 2007 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za świąteczny dzień 3 maja 2008 roku

 
w sprawie wprowadzenia „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz „Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański”

 
w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty na komendanta Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania Komisji archiwizacji dokumentacji wyboru do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007.r

 
w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej

 
w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej ze środków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację działań polegających na usuwaniu z terenu Gminy Pruszcz Gdański odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

 
w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej ze środków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację działań polegających na usuwaniu z terenu Gminy Pruszcz Gdański odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

 
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnymi ustawami

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia rejonu ulicy Sadowej w miejscowości Borkowo”

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XVIII/21/2008

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Wykonanie trzech wiat przystankowych typu EOS wraz z dowiezieniem ich na miejsce wbudowania oraz montażem. Miejsce montażu wiat Rotmanka (skrzyżowanie z ulicą Piłsudskiego), Przejazdowo (ul. Klonowa, w kier. Gdańska), Wiślinka (ul. Wałowa, skrzyżowanie z ulicą Sportową)

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XIV/140/2007

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji druków ściłego zarachowania w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji Kasy Urzędu Gminy

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XIV/135/2007

 
w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007

 
w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacja w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie ustalenia sładu komisji dokonującej odbioru krańcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. " Umocnienie skarpy wzdłuż ulicy Raduńskiej w miejscowości Juszkowo"

 
w sprawie ustalenia sładu komisji dokonującej odbioru krańcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. "Umocnienie skarpy rzeki Radunia w miejscowości Juszkowo przy ul. Spacerowej"

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.

 
w sprawie zminay planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2007.

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Arciszewo-Rekcin"

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaż zleconych ustawami

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do roztrzygniecia konkursu na realizację zadania publicznego w 2008r. w zakresie rozwoju sportu

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XII/121/2007

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaż zleconych ustawami

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaż zleconych ustawami

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budzetu gminy na rok 2008

 
w psrawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru koncowego robót budowlano montazowych inwestycji p.n. "Borkowo ul. Akacjowa - próg zwalniający"

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionej w szkole dla której organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański XII/103/2007

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru krańcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieplewo - etap III"

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji wyborczej nr 9 w Cieplewie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
w sprawie stwierdzenia wygaśniecia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 9 w Cieplewie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. "Straszyn ul. Różana- Utwardzenie"

 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pruszcz Gdański do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
w sprawie powołania zespołu oceniającego do oceny ofert na budowę i prowadzenie przedszkola w gminie Pruszcz Gdański w miejscowości Cieplewo na nieruchomości stanowiącej własność gminy Pruszcz Gdański opisanej jako działki nr 24, nr 25 ,nr 26.

 
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjne do realizacji obszaru A pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gmny miejsko-wiejskie"

 
ww sprawie zmian w budżecie na rok 2007.

 
w sprawie wykonania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański XI/89/2007

 
w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2007 roku

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.

 
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2008

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż ul. Raciborskiego na odc. od drogi woj. Nr 222 do granic adm. Miasta Pruszcz Gdański"

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Łęgowo ul. Słoneczna - utwardzenie”

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Wiaty przystankowe Straszyn-Przylesie, Dziewięć Włók”

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

 
w sprawie ustalenia sładu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. "Budowa sieci wodociągowejz rur PE O 160 mm w rejonie ul. Gdańskiej w Rusocinie

 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr IX/82/2007

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego o numerze 2 usytuowanego na działce nr 930 przy ul. Wiśniowej w Rusocinie

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

 
w sprawie ustalenia tabeli minimalnych stawek czynszowych obowiązujących w lokalach użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie przeprowadzenia kontroli w jedznostkach organizacyjnych Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr VIII/65/2007

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Cieplewo ul. Zielona i Wierzbowa – odwodnienie”

 
w sprawie przygotowania Urzędu Gminy do funkcjonowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

 
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2006 samorządowych instytucji kultury

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

 
w sprawie powołania Gminnej Komisji konkursowej do oceny konkursu "Piękna Wieś" w 2007 roku

 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnego Konkursu Piękna Wieś

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na kandydatów na stanowisko dyrektorów szkół w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Żuława-Żuławka utwardzenie dróg”

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół w Straszynie, Zespołu Szkół w Łęgowie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie, Publicznego Gminazjum w Przejazdowie

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr VI/46/2007

 
w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatowych i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w 2006r.

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Bystra Wieś - utwardzenie drogi po wąskotorówce”

 
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu zwrotu kosztów budowy przydomowych oczyzczalni ścieków na terenie Gminy Pruszcz Gdański z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 oraz w planie finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie zatwierdzenia "wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników nieodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości" na terenie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w zarządzeniach Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 6/2007 z dnia 06.02.2007r., nr 7/2007 z dnia 07.02.2007r., nr 13/2007 z dnia 23.03.2007r., nr 17/2007 z dnia 14.03.2007r.

 
w sprawie planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2007

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr V/36/2007

 
w sprawie wprowadzenia nowej wysokości opłaty zaliczkowej za 1m2 pow. użytkowej lokali mieszkaniowych i socjalnych stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Cieplewo ul. Krótka – odwodnienie i utwardzenie”

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2001 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Cieplewo ul. Krótka - odwodnienie i utwardzenie”

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Wiaty przystankowe w miejscowości Wojanowo i Cieplewo”

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Wiaty przystankowe w miejscowości Wojanowo i Cieplewo”

 
w sprawie wprowadzenia Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały rady Gminy Pruszcz Gdański nr IV/26/2007

 
w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamiania tego ministra o zmianach treści tych informacji, oraz dokonywania zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych bip

 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Budowa sieci wodociągowej do Gminnego Ośrodka Sportu w miejscowości Rusocin”

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania świetlic gminnych na terenie gminy Pruszcz Gdański oraz Regulaminu korzystania ze świetlicy gminnej

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2006 Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz zatwuerdzania regulaminu jej funkcjnowania

 
w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania komisji ds. kontroli i oceny realizacji zadania publicznego w 2006 r w zakresie rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr III/17/2006

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2006

 
w sprawie powołania komisji do oceny i likwidacji zużytego sprzętu Obrony Cywilnej

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w 2007 roku w zakresie rozwoju sportu

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr II/10/2006

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz w planie finansowym z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz w planie finansowym z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2006

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2007

 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za świąteczny dzień 11 listopad 2006r.

 
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański

 
Zarządzenie Nr 69/2006 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 09 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
Zarządzenie Nr 68/2006 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2001 Wójta Gminy Pruszcz gdański z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie stałego dyżuru na terenie Gminy Pruszcz Gdański na czas zagrożenia i wojny

 
w sprawie kontroli realizacji zadań Obrony cywilnej i spraw obronnych w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
W sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. "Modernizacja dróg gminnych Wojanowo – Będzieszyn" realizowanego w ramach Zintegrowanego Funduszu Zintegrowanego Programu Operacyjnego

 
W sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. "Modernizacja dróg gminnych Straszyn - Juszkowo" realizowanego w ramach Zintegrowanego Funduszu Zintegrowanego Programu Operacyjnego

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr L/61/2006

 
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2007

 
W sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Juszkowo” realizowanej w ramach Zintegrowanego Funduszu Zintegrowanego Programu Operacyjnego

 
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 13/2005 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 9 marca 2005 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu zwrotu kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pruszcz Gdański Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XLIX/57/2006

 
w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2006

 
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu zwrotu kosztów utylizacji azbestu w związku ze zmianą pokrycia dachowego na terenie gminy Pruszcz Gdański”

 
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zbędnych środków trwałych

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

 
w sprawie Planu obrony Cywilnej Gminy

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 57/2004 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie przydzielania zimnych napojów pracownikom Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania komisji do przeglądów warunków pracy w jednostkach podległych Urzędowi Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XLVII/47/2006

 
w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Rusocinie

 
W sprawie ustalenia tabeli minimalnych stawek czynszowych obowiązujących w lokalach użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

 
w sprawie powołania komisji do przeglądów warunków pracy

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XLVI/37/2006

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wojanowie

 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnego Konkursu Piękna Wieś 2006

 
w sprawie powołania Gminnej Komisji konkursowej do oceny konkursu "Piękna Wieś" w 2006 roku.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wojanowie.

 
w sprawie planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2006

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 13/2005 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 9 marca 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodów gminnych marki Polonez ambulans oraz Fiat 126P

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XLIII/18/2006

 
w sprawie wprowadzenia nowej wysokości opłaty zaliczkowej za 1m2 pow. użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie planu inwentaryzacji na rok 2006

 
w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego Regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego do ogrzewania budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XLI/9/2006

 
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki”

 
w sprawie powołania zespołu ds. zwalczania zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

 
w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i należności cywilnoprawnych w Referacie Finansowym

 
w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych 25 września 2005r. i z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005r.

 
w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 53 1 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 września 2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
w sprawie powołania Pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2002 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30 maja 2002 r. w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXXVIII/216/2005

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania komisji ds. kontroli i oceny realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pruszcz Gdański.

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 13/2005 Wójta Gminy Pruszcz Gdańskiz dnia 9 marca 2005r. w sprawie nadania Regulaminu OrganizacyjnegoUrzędu Gminy pruszcz Gdański.

 
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 57/2004 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w 2006r. w zakresie rozwoju sportu

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXXVII/207/2005

 
w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2005.

 
w sprawie zmiany: Zarządzenia 43/2005 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu zwrotu kosztów utylizacji azbestu w związku ze zmianą pokrycia dachowego na terenie Gminy pruszcz Gdański w 2005 roku".

 
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2006.

 
w sprawie zmian w budżecie na rok 2005 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXXIII/179/2005

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji i innych zadań zleconych ustawami.

 
W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pruszcz Gdański dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawei przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2005

 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pruszcz Gdański dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXXII/138/2005

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu zwrotu kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pruszcz Gdański na rok 2005".

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2001 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

 
w sprawie sprostowania błędów

 
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 oraz w planie finansowym dla zadań z znkresu administracji i innych zadań zleconych ustawami.

 
W sprawie ustalenia składu komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami – etap II część B w miejscowości Przejazdowo” realizowanej w ramach pomocy finansowej – Program SAPARD.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 o raz w sprawie sprostowaniai błędów

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 13/2005 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 9 marca 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański.

 
W sprawie ustalenia tabeli minimalnych stawek czynszowych obowiązujących w lokalach użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Pruszcz Gdański.

 
w sprawie sprostowania błędów

 
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Rusocinie

 
w sprawie powołania Gminnej Komisji konkursowej do oceny konkursu "Piękna Wieś" w 2005 roku.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXX/42/2005

 
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXVIII/21/2005

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 
w sprawie wykorzystania 8 kwietnia 2005r. jako dnia wolnego od pracy

 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargu na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 
w sprawie planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2005.

 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 
w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych pod inwestycję o charakterze uzyteczności publicznej z zakresu oświaty, wychowania oraz zdrowia tj. Rozbudowa szkoły o gabinet lekarski i bibliotekę publiczną.

 
w sprawie zmiany Regulaminu udostępniania gminnych obiektów sportowych w Łęgowie i Przejazdowie

 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnego Konkursu Piękna Wieś 2005

 
w sprawie zmiany Regulaminu udostępniania świetlic gminnych na terenie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański XXVII/14/2005

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Pruszcz Gdański.

 
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Przejazdowo w sprawie zniesienia z Wykazu Urzędowego Nazw Miejscowości nazwy Przejazdowo Drugie i Przejazdowo Pierwsze

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Borkowo w sprawie zniesienia z Wykazu Urzędowego Nazw Miejscowości nazwy Głębokie

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXVI/4/2005

 
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005.

 
w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wdrożenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany hormonogramu realizacji dochodów i wydatków na rok 2004

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

 
w sprawie zmiany hormonogramu realizacji dochodów i wydatków na rok 2004

 
w sprawei zmian w budżecie gminy na rok 2004 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie zmiany hormonogramu realizacji dochodów i wydatków na rok 2004

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXIV/82/2004

 
w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2004

 
w sprawie planowania organizacji i realizacji zadań ochrony ludności w wojewudztwie pomorskim w 2004 roku oraz planem działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie zmiany hormonogramu realizacji dochodów i wydatków na rok 2004

 
w sprawei zmian w budżecie gminy na rok 2004 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie zmiany hormonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na roko 2004

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański XXIII/77/2004

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionej w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański

 
w sprawie zasad przydzielenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do roztrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w 2005 r.w zakresie rozwoju sportu.

 
w sprawie zmian w budżecie na rok 2004 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządeowej i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego dla uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański XXII/69/2004

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

 
w sprawie powołania Gminnyj Komisji Rozwiązywania Problemów Alkocholowych.

 
w sprawie powołania komisji ds. druków ścisłego zachowania

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

 
w sprawie wykonania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszczz Gdański nr XXI/57/2004

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

 
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz zatwierdzenia regulaminu jej funkcjonowania

 
w sprawie powołania Komisji do spraw przyznania Stypendium Gminy Pruszcz Gdański dla uczniów wybitnie zdolnych

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

 
w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdzaiłania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu

 
w sprawei przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2004r.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański.

 
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

 
w sprawie powołania zespołu powypadkowego

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do oceny konkursu "Piękna Wieś" w 2004 roku

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pruszcz Gdański dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rotmance.

 
w sprawie sprostowania błędów

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rotmance.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

 
w sprawie sprostowania błędów

 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających tajemnicę służbową.

 
w sprawie planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2004.

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 8 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.

 
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika wójta ds. rozwoju lokalnego Gminy Pruszcz Gdański oraz powołania horyzontalnego zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego.

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionej w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański.

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XV/1/2004

 
w sprawie powołania Pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 9/2003 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
W sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. rozbudowa domu parafialnego o salę gimnastyczną.

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 9/2003 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
w sprawie odwołania zastępcy wójta Gminy Pruszcz Gdański.

 
w sprawie zasad zwracania kosztów pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe

 
w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 15/2000 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 grudnia 2000r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Pruszcz Gdańśki

 
w sprawie utraty mocy Zarządzenia 4/98 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 3 grudnia 1998r w sprawie Regulaminu nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2001 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 grudnia 2001r. W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. druków ścisłego zarachowania

 
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2004

 
w sprawie sprostowania błędów

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003

 
w sprawie zmiany Regulaminu udostępniania świetlic gminnych na terenie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie powołania zespołu spisowego do inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XIV/108/2003

 
w sprawie zadań z zakresu kultury fizycznej, które zostaną zlecone w roku 2004 podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

 
w sprawie ustalenia jednolitych formularzy wniosków, umów i rozliczenia dotacji udzielonych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2004

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 
W sprawie ustalenia zasad dokonania odbioru końcowego robót budowlano montażowych inwestycji p.n. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żuławka realizowanej w ramach pomocy finansowej - Program SAPARD.

 
w sprawie planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych na rok 2005

 
w sprawie sprostowania błędów

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XII/96/2003

 
w sprawei powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Gminie Pruszcz Gdański

 
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie sporostowania błędów

 
w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Rady Gminy Pruszcz Gdański, Rady Powiatu Gdańskiego i Sejmiku Województwa Pomorskiego przeprowadzonych w dniu 27 października 2002r. oraz z wyborów bezpośrednich wójta przeprowadzonych w dniu 27 października 2002r. i w dniu 10 listopada 2002r.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003

 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za świąteczny dzień l listopada 2003 r.

 
W sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu kultu religijnego tj. Budowa domu parafialnego z pomieszczeniami mieszkalnymi, którego funkcja jest ściśle związana z pełnieniem kultu religijnego dla kościoła rzymsko - katolickiego.

 
W sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu ochrony zdrowia ł opieki społecznej tj. Budowa Centrum Profilaktyki Problemów Alkoholowych w Żukczynie.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr X/83/2003

 
W sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. Budowa szkoły podstawowej w Borkowie.

 
w sprawie powołania Komisji do spraw przyznania Stypendium Gminy Pruszcz Gdański dla uczniów wybitnie zdolnych.

 
w sprawie sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym umorzono zaległości podatkowe.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003

 
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorom szkół i przedszkola w gminie Pruszcz Gdański

 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2003 r.

 
w sprawie sprostowania błędów

 
w sprawie powołania Komisji ds. kontroli utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz określenia zakresu działania Komisji

 
w sprawie powołania Komisji do spraw przydziału mieszkań w budynkach komunalnych oraz zakresu jej działania.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie sprostowania błędów

 
w sprawie wyznaczenia Koordynatora Gminnego ds. zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr VIII/64/2003

 
W sprawie ustalenia tabeli minimalnych stawek czynszowych obowiązujących w lokalach użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Pruszcz Gdański.

 
w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w Powiecie Gdańskim

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr VII/58/2003

 
w sprawie zmian w zarządzeniu nr 25/2003 Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze gminy Pruszcz Gdański dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym.

 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiślinie.

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiślinie.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 
w sprawie wyznaczenia dnia 2 maja 2003r. dniem wolnym od pracy w zamian za świąteczny dzień 3 maja 2003r.

 
w sprawie powołania Komisji ds. podziału zdeponowanej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański dokumentacji wyborczej.

 
w sprawie powołania Komisji ds. przekazania nieruchomości wraz z dokumentacją techniczną zarządcom Wspólnot Mieszkaniowych.

 
W sprawie powołania Gminnej komisji konkursowej do oceny konkursu „Piękna wieś" w 2003r.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003

 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański wprowadzonego Zarządzeniem Nr 8 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.

 
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Pruszcz Gdański.

 
w sprawie powołania Komisji ds. zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej.

 
w sprawie zadań z zakresu kultury fizycznej, które zostaną zlecone w roku 2003 podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003

 
w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr V/26/2003

 
W sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego w celu umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania tj. rozbudowa szkoły w Wiślince o pomieszczenia lekcyjne i salę gimnastyczną z zapleczem wraz z przyłączami wodnokanalizacyjnymi.

 
W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.

 
w sprawie powołania Komisji ds. druków ścisłego zarachowania

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2001 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 
w sprawie zmiany Regulaminu udostępniania świetlic gminnych na terenie Gminy Pruszcz Gdański

 
W sprawie obowiązku złożenia przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy Pruszcz Gdański oraz jednostek organizacyjnych Gminy oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 
w sprawie planu rzeczowo — finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2003.

 
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki".

 
w sprawie powołania zastępcy wójta Gminy Pruszcz Gdański.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Aby wyświetlić interesujące Cię zarządzenia określ kryteria wyszukiwania a nastepnie naciśnij przycisk "Wyszukaj"

Liczba odsłon: 13776